Бібліографія

Вечерський В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К.: Головкиївархітектура, 2001. – 350 с.: іл.

Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість пам'яток містобудування і архітектури. З'ясовано соціально-економічні, культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з'ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.  далі...

 

Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с.: іл. 

Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об'єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу, але без яких неможливо уявити собі справжню історію української архітектури.

Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об'єктів архітектурної спадщини (396 об'єктів). До кожного об¢єкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія - фотографії, малюнки, кресленики тощо. У додатках подано історичні матеріали й документи про руйнування, а також про відтворення об¢єктів архітектурної спадщини за період 1937-2001 років. далі...

 

 

 

Вечерський В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 560 с.: іл.

Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам'яток та традиційного характеру середовища.

Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, простежено формування сучасної методики досліджень, з'ясовано нормативно-правові засади містобудівної охорони пам¢яток та збереження традиційного характеру середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення збереження пам¢яток та історично сформованого архітектурного середовища. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних історичних населених місць України – міст, сіл, приміських слобід, монастирських комплексів. далі...

 

 

Історія української архітектури / Ю. Асєєв, В. Вечерський, О. Годованюк та ін.; за ред. В. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.: іл.

У цій колективній фундаментальній праці вперше в історії України грунтовно висвітлено багатовіковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування архітектури від найдавніших часів до кінця ХХ ст., стильові, типологічні й конструктивні характеристики архітектури, у тому числі народного будівництва. Виконана з залученням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень багатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам’яток, що належать українському народові.

Книга побудована за хронологічним принципом з виділенням основних етапів розвитку української архітектури під впливом як внутрішніх, так і соціально-економічних чинників цього розвитку. ділі...

 

 

Вечерський В. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2004. – 340 с.: іл.

Книжка містить історико-культурологічні статті та ессеї, що писалися протягом 1994-2004 років. Вони присвячені малодослідженим або свідомо замовчуваним у попередні десятиліття аспектам і феноменам української національної спадщини – храмовій архітектурі, національній еліті, феномену українському степу, окремим реґіонам (Крим), містам (Глухів), пам'ятникам (Шевченківський меморіал у Каневі), видатним постатям (Д. Донцов, Г. Логвин). Книжка добре ілюстрована, у тому числі рідкісними іконографічними матеріалами. Розрахована на широкого читача, зацікавленого краєзнавством, українською історією та культурою. далі...

 

 

 

 

Вечерський В. Втрачені святині. – К.: Техніка, 2004. – 176 с.: іл.

Книгу серії ''Національні святині України'' присвячено втраченим протягом ХХ ст. найвизначнішим пам'яткам культової архітектури різних конфесій (православної, католицької, іудейської), різних реґіонів України. Охоплено пам'ятки церковної архітектури від ХІІ до ХІХ ст. (храми, дзвіниці, монастирські комплекси, костели, синагоги) 15 областей України. Книга містить загальну історичну розвідку, що з'ясовує причини й обставини безпрецедентного в європейській історії масового знищення церковних пам'яток в Україні протягом 1920-х – 1980-х рр., список втрачених визначних споруд церковної архітектури (324 позиції), а також короткі історико-архітектурні нариси про 50 найвизначніших втрачених пам'яток, які по праву вважаються шедеврами архітектури. Книгу ілюстровано унікальними архівними малюнками й фотографіями (60 ілюстрацій). далі...

 

Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація. – К.: Видавничий дім А.С.С, 2005. – 588 с.: іл. (Державна служба охорони культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень).

Монографію присвячено питанням виявлення, дослідження й наукової фіксації пам'яток архітектури й містобудування Лівобережної України.

Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, становлення сучасної парадигми історико-архітектурних досліджень, з'ясовано зв'язок цих досліджень з підготовкою Зводу пам'яток історії та культури України, простежено загальні процеси розвитку архітектури й містобудування в областях Лівобережжя, формування архітектурної спадщини. далі...

 

 

 

Вечерский В. Замки и крепости Украины. – К.: Балтия Друк, 2005. – 152 с.: ил. 

Науково-популярне ілюстроване видання, матеріал у якому згруповано за історико-географічним принципом, тобто за історичними регіонами України, але з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою держави. Спочатку показані фортеці Середньої Наддніпрянщини й Північного Лівобережжя (Київ, Полтавська, Черкаська, Чернігівська й Сумська області), далі – фортеці й замки історичного Поділля (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області), потім – Волині (Волинська, Рівненська, Житомирська області), після того – Галичини, Закарпаття й Буковини (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області) і насамкінець – Півдня України (Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська області, Автономна Республіка Крим). далі...

 

 

Вечерський В., Тарасов С. Замки і фортеці України: Фотоальбом. – К.: Балтія Друк, 2005. – 64 с.: іл.

Цей фотоальбом з передмовою В. Вечерського можна вважати своєрідним анонсом перед появою основного тому «Замки і фортеці України» трьома мовами й трьома окремими виданнями – російською (2005 р.), англійською (2005 р.) та українською (2015 р.). У невеликому за обсягом альбомі з 59 кольоровими ілюстраціями представлені 43 фортифікаційні комплекси, зведені на українських землях протягом минулих століть, що збереглися до наших днів. Тексти – українською, англійською та російською мовами. далі...

 

Вечерський В. Курс історії архітектури. Методичний посібник з дисципліни ''Всесвітня історія архітектури'' для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2006. – 300 с.: іл.

Методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 рр. викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 ''Мистецтво'' спеціальності 0202 ''Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво'' спеціалізації ''Мистецтвознавство'' освітньо-кваліфікаційного рівня ''Спеціаліст''.

Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 рр. і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 р. далі...

 

 

Вечерський В. Українська дерев'яна архітектура: Фотоальбом. – К.: Балтія Друк, 2006. – 64 с.: іл.

Фотоальбом знайомить з найкращими зразками української народної дерев'яної архітектури – церквами, дзвіницями, житловими будівлями та господарськими спорудами, найкращі зразки яких збереглися, на жаль, тільки в музеях народної архітектури. Фотоальбом містить 56 кольорових ілюстрацій. Тексти – українською, англійською та російською мовами. далі...

 

Вечерський В. Курс історії архітектури країн Східної Європи. Методичний посібник з дисципліни ''Всесвітня історія архітектури'' для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ''АртЕк'', 2007. – 270 с.: іл. (Міністерство культури і туризму України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

Цей методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури – продовження попереднього посібника, виданого в 2006 р. Він є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 років викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 ''Мистецтво'' спеціальності 0202 ''Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво'' спеціалізації ''Мистецтвознавство'' освітньо-кваліфікаційного рівня ''Спеціаліст''.

Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 років і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 році. далі...

 

Вечерський В. Українські дерев'яні храми. – К.: Наш час, 2007. – 271 с.: іл. – (Невідома Україна).

Українські дерев'яні храми — ця книжка розповідає про історико-мистецький феномен всесвітньо-історичного значення, який, на жаль, невблаганно відходить у минуле просто на очах нашого покоління, — українську дерев'яну архітектуру — та про її найвище досягнення — український дерев'яний храм. За висновками авторитетних учених із різних країн (Баністер Флетчер(en:Banister Fletcher), Девід БакстонЙозеф Стржиґовський та інші), наше дерев'яне церковне зодчество не має аналогів у народів світу. Не схоже воно, зокрема, й на те, що є в сусідів — поляків, словаків, росіян. У розвідці йдеться про найзнаменитіші дерев'яні храми України, про цікаві події минувшини та видатних людей, пов'язаних із цими шедеврами, про збереження та реставрацію останніх, про наші вітчизняні музеї просто неба, які є чи не єдиним засобом урятувати такі пам'ятки. Книжка розбиває усталене уявлення, ніби унікальні дерев'яні храми були і є тільки в Карпатах, — насправді вони трапляються по всій території України. далі...

 

 

Вечерський В. Монастирі та храми Путивльщини. – К.: Техніка, 2007. – 168 с.: іл.

Книгу присвячено православним монастирям і церквам XVII – початку XX століть міста Путивля Сумської області та його округи на відзначення 600-ліття об'явлення чудотворної ікони Мовчанської Богородиці. Автор книги досліджував ці пам'ятки церковної архітектури протягом 25 років у 1980-2005 рр. Книга містить загальну історичну розвідку про місто Путивль та його околиці, а також історико-архітектурні нариси про основні путивльські храми, Спасо-Преображенський собор (колишній Святодухівський монастир), Мовчанський монастир Різдва Богородиці, заміський Софроніївський монастир та храми приміських сіл. Книгу ілюстровано унікальними малюнками й фотографіями, у тому числі й архівними. далі...

 

 

Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В. В., Скібіцька Т. В., Сердюк О. М.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 106 с.; 58 іл. – Бібліогр.: с. 96-101.

Ця наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням міста Чернівці, занесеного до Списку історичних населених місць України, його ландшафту, розплануванню, забудові, об'єктам культурної спадщини. Метою дослідження є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища Чернівців шляхом коригування історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам'яток, виконаних у 1986 р., визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста. Результатами роботи є скориговані історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам'яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища. далі...

 

 

Вечерський В. Гетьманські столиці України. – К.: Наш час, 2008. – 320 с.: іл. – (Невідома Україна).

Ця книжка з видавничої серії «Невідома Україна» видана на відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу. Розрахована на широкого читача, передусім – на школярів-старшокласників, студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та культури – тим містам, які виконували столичні функції протягом існування української держави у специфічній формі гетьманату – так званої Гетьманщини з 1654 р. до 1782 р. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української національної ідентичності. Адміністративними центрами гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними ''віхами національної історії'', в них створені національні історико-культурні заповідники. Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених стереотипів. далі...

 

Вечерський В. Українські монастирі. – К.: Наш час, 2008. – 400 с.: іл. – (Невідома Україна).

Книжка присвячена українським монастирям як прадавнім центрам духовності, культури, освіти нашого народу, а також як видатним архітектурним ансамблях, з якими пов'язана історія України та окремих її регіонів. Розповідається про основні правила заснування, будівництва та устрою християнських монастирів, про їх благодійницьку та культурну працю, про руйнування монастирських ансамблів за часів тоталітарного режиму у XX ст., про їх сьогоднішнє відродження. Більша частина обсягу книжки присвячена розповіді про основні, найвідоміші й найстародавніші монастирі всіх регіонів України і всіх конфесій — Києво-ПечерськуПочаївську та Святогірську лаври, вірменський монастир Сурб-хач у Криму, католицький Домініканський монастир у Львові інші монастирі Львова, Києва,Луцька, Чернігова, Лубен, Переяслава, Путивля, Полтави, Новгорода — Сіверського. У цих розповідях особливий акцент робиться на тих історичних діячах та історичних подіях, які пов'язані з тими чи іншими монастирями. далі...

 

 

Історико-містобудівні дослідження Одеси / Тимофієнко В. І., Вечерський В. В., Сердюк О. М., Бобровський Т. А.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 156 с.; 249 іл. – Бібліогр.: с. 132-153.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням одного з провідних і найсвоєрідніших історичних міст України – Одеси. Вона занесена до затвердженого Урядом Списку історичних населених місць України. Відтак ландшафт, розпланування, об'ємно-просторова композиція, забудова, пам'ятки та об'єкти культурної спадщини Одеси мають не лише національне, а й загальноєвропейське культурне значення. Метою цього дослідження є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища Одеси шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста. Результатами цієї роботи є історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам'яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища. далі...

 

Віктор Вечерський: Біобібліографічний покажчик. Графіка / Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: "АртЕк", 2008. – 168 с.; 166 іл. (Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень). 

Науково-довідкове видання містить біобібліографічний покажчик праць Вечерського В. В., відомості про його науковий та творчий доробок, а також репродукції 133 авторських графічних робіт, виконаних у різних техніках. далі...

 

 

 

 

 

 

Вечерський В. Православні святині Сумщини. – К.: Техніка, 2009. – 224 с.

Книжку присвячено православним монастирям і церквам Сумської області XVII – початку XX століть. Автор книги досліджував ці пам'ятки церковної архітектури протягом 1980-2009 років. Видання містить загальну історичну розвідку про Сумську область та найвизначніші її історичні міста Суми, Глухів, Ромни, а також історико-архітектурні нариси про основні храми й монастирі Сумщини, як збережені, так і частково втрачені. Охарактеризовано також визначних осіб, з життям і діяльністю котрих пов'язані ті чи інші пам'ятки церковної архітектури. Книгу ілюстровано унікальними малюнками й фотографіями, у тому числі й архівними. далі...

 

 

Вечерський В. Фортеці й замки України. – К., 2011. – 664 с.; 619 іл.

Наукове видання присвячене фортецям і замкам України ХІ-ХІХ ст. Розповідається про 127 найвизначніших оборонних комплексів. Матеріал згруповано за історико-географічним принципом, але з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою держави. Спочатку показані фортеці Середньої Наддніпрянщини й Північного Лівобережжя (Київ, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Сумська області), Слобожанщини (Харківська й Донецька області), далі – фортеці й замки історичного Поділля (Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області), потім – Волині (Волинська, Рівненська області), після того – Галичини, Закарпаття й Буковини (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області) і насамкінець – Півдня України (Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська області) та Криму. далі...

 

Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 276 с., 126 іл.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням українських міст, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення генеральних планів міст, іншої містобудівної документації не допускається. далі...

 

 

 

 

Історико-містобудівні дослідження Києва / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 454 с., 147 іл.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням Києва, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає коригування історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення нового генерального плану Києва не допускається. далі...

 

 

 

Історико-культурні заповідники / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 292 с., 97 іл.

Наукова монографія присвячена проблемі розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України. Тут узагальнений досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково проектної документації по заповідниках у Чернігові (Національний архітектурно-історичний заповідник ''Чернігів стародавній''), Києві (Національний історико-меморіальний заповідник ''Биківнянські могили''), с-ще Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (Національний історико-археологічний заповідник ''Кам'яна Могила'') та с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл. (Державний історико-культурний заповідник ''Тустань''). далі...

 

 

 

Історико-культурні заповідники: Плани організації територій / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 192 с., 74 іл.

Наукова монографія продовжує дослідження, опубліковане у 2011 р. і присвячене проблемам розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України (Історико-культурні заповідники, К., 2011). Відповідно до змін законодавчої бази, коли на зміну генеральним планам розвитку заповідників прийшли плани організації їхніх територій, у цій монографії узагальнено унікальний досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення планів організації території заповідників як основної та вкрай необхідної науково проектної документації, що визначає функціонування і подальший розвиток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області та Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області. далі...

 

Вечерський В. Українська дерев'яна архітектура. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 120 с.: іл. Мови укр., англ.

Науково-популярне видання знайомить читачів із шедеврами української дерев’яної архітектури. Здавна більша частина сучасної України була вкрита лісами, тож дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого предки сучасних українців не тільки зводили різноманітні будівлі, а й виготовляли усе необхідне для життя. Зразки народного житлового будівництва, традиційні українські млини, сакральні пам’ятки, що представлені на сторінках книжки, збудовані за допомогою найпростіших інструментів. Саме тому вони створюють враження рукотворної, майже скульптурної роботи та ніби бережуть тепло рук давніх майстрів. Видання оздоблене яскравими зображеннями та фотографіями, щоб кожен міг уявити всю силу та красу української дерев’яної архітектури. Текст українською та англійською мовами. Світлини відомого майстра Сергія Тарасова. далі...

Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Звіряка А. І. – К.: Фенікс, 2013. – 334 с., 128 іл.

Монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням трьох українських міст різного адміністративного статусу, що належать до різних історичних регіонів і відрізняються за цінністю нерухомої культурної спадщини та збереженістю традиційного характеру середовища. Це обласний центр Суми, районний центр Полтавської області Миргород та районний центр Рівненської області Корець. Дослідження виконані Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень протягом 2011-2012 рр., а саме – по кожному місту окремо було розроблено науково-проектну документацію, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів цих міст. Зазначена науково-проектна документація стала основою для розроблення генеральних планів цих міст і невід'ємною частиною цієї містобудівної документації. далі...