Історія української архітектури

Історія української архітектури / Ю. Асєєв, В. Вечерський, О. Годованюк та ін.; за ред. В. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.: іл.

У цій колективній фундаментальній праці вперше в історії України грунтовно висвітлено багатовіковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування архітектури від найдавніших часів до кінця ХХ ст., стильові, типологічні й конструктивні характеристики архітектури, у тому числі народного будівництва. Виконана з залученням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень багатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам’яток, що належать українському народові.

Книга побудована за хронологічним принципом з виділенням основних етапів розвитку української архітектури під впливом як внутрішніх, так і соціально-економічних чинників цього розвитку.

Для всіх розділів встановлено єдину орієнтовану структуру викладення матеріалу, а саме: загальна характеристика, розпланування і забудова поселень, коплекси та ансамблі, будівлі та споруди, загальна оцінка періоду.

Структура видання:

Розділ 1. АРХІТЕКТУРА ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО Х ст.н.е.

БУДІВНИЦТВО У ПЕРВІСНИХ ПЛЕМЕН

АРХІТЕКТУРА АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

АРХІТЕКТУРА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В РАННЬОМУ ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

АРХІТЕКТУРА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО КРИМУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ

Розділ 2. АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ КІНЦЯ Х — 1-ї ПОЛОВИНИ XIII ст.

Загальна характеристика розвитку архітектури

Розпланування та забудова населених пунктів

Оборонні, житлові й господарчі споруди

Архітектура культових споруд і палаців

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ

Розділ З. АРХІТЕКТУРА XIV — 1-ї ПОЛОВИНИ XVI ст.

Загальна характеристика періоду

Містобудування

Комплекси та ансамблі

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Загальна оцінка періоду

Розділ 4. АРХІТЕКТУРА 2-ї ПОЛОВИНИ XVI — 1-ї ПОЛОВИНИ XVII ст.

Загальна характеристика розвитку архітектури

Містобудування

Оборонні споруди й комплекси

Храмові комплекси та споруди

Житлове будівництво

Громадські й виробничі споруди

Загальна оцінка періоду

Розділ 5. АРХІТЕКТУРА 2-ї ПОЛОВИНИ XVII — 70-х РОКІВ XVIII ст.

Загальна характеристика доби

Містобудування

АРХІТЕКТУРА 50-х РОКІВ XVII -20-х РОКІВ XVIII ст.

АРХІТЕКТУРА 20–50-х РОКІВ XVIII ст.

АРХІТЕКТУРА 50–70-х РОКІВ XVIII ст.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ

Розділ 6. АРХІТЕКТУРА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVIII - 1-ї ТРЕТИНИ XIX ст.

АРХІТЕКТУРА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XVIII ст.

АРХІТЕКТУРА 1-ї ТРЕТИНИ XIX ст.

Розділ 7. АРХІТЕКТУРА СЕРЕДИНИ Й ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ

МІСТОБУДУВАННЯ

КОМПЛЕКСИ ТА АНСАМБЛІ

АРХІТЕКТУРА СПОРУД

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ

Розділ 8. АРХІТЕКТУРА ПОЧАТКУ XX ст.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ

МІСТОБУДУВАННЯ

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ

ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА

АРХІТЕКТУРНА СТИЛІСТИКА

Розділ 9. НАРОДНА ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ

РОЗПЛАНУВАННЯ ПОСЕЛЕНЬ

ДЕРЕВ'ЯНІ ХРАМИ ТА ДЗВІНИЦІ

ЖИТЛО ТА ГОСПОДАРЧІ СПОРУДИ

ДЕКОРАТИВНІ ЗАСОБИ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Розділ 10. АРХІТЕКТУРА 20-50-х РОКІВ XX ст.

АРХІТЕКТУРА 20-х - ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ

АРХІТЕКТУРА 30-50-х РОКІВ

Післямова

Список літератури

Розділ 5 «Архітектура 2-ї половини XVII – 70-х років XVIIІ ст.» (с. 192-243) – авторства Вечерського В. В.

Це фундаментальне видання було удостоєне Державної премії України в галузі архітектури 2007 року згідно з Указом Президента України від 27.06.2007 № 573/2007 у складі такого авторського колективу: Тимофієнко Володимир Іванович, Вечерський Віктор Васильович, Годованюк Олена Марківна, Кілессо Сергій Костянтинович, Крижицький Сергій Дмитрович, Мойсеєнко Зоя Василівна, Трегубова Тетяна Олександрівна, Штолько Валентин Григорович.

Посилання на публікації про цю книгу:

Пламеницька О. ''Історія української архітектури'': міркування з нагоди появи // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 2. – С. 116-128.

Тимофієнко В. ''Історія української архітектури''. З позиції редактора // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 4. – С. 139-143.